Elindult a Vígszínház 2023/24-es évada

A 2023/24-es évad első be­mu­ta­tó­ja Mol­nár Fe­renc Az üveg­ci­pő című víg­já­té­ka lesz Mo­há­csi János ren­de­zé­sé­ben, míg a Pesti Szín­ház­ban ok­tó­ber 7-én a leg­is­mer­tebb iz­ra­e­li drá­ma­író, Ha­noch Levin Krum című tra­gi­ko­mé­di­á­já­nak ma­gyar­or­szá­gi ős­be­mu­ta­tó­ját lát­hat­ják a nézők Valló Péter ren­de­zé­sé­ben. A Pi­nok­ki­ót Ke­resz­tes Tamás ál­lít­ja szín­pad­ra, Szte­va­no­vity Dusán dal­szö­ve­ge­i­vel és Pres­ser Gábor ze­né­jé­vel de­cem­ber 9-én, míg az Ár­mány és sze­re­lem David Do­i­as­vi­li ren­de­zé­sé­ben már­ci­us­tól lesz lát­ha­tó a Víg­szín­ház­ban.

A Pesti Szín­ház­ban az Amade­ust He­ge­dűs D. Géza, Gol­do­ni A hazug című művét Hor­váth Csaba ál­lít­ja szín­pad­ra. A Házi Szín­pa­don Bor­nem­isza Péter Ma­gyar Elekt­rá­ját Valló Péter, Sch­waj­da György Cso­dá­ját Dino Ben­ja­min ren­de­zi.

„Mind­annyi­un­kat fo­lya­ma­to­san ki­hí­vá­sok elé ál­lí­ta­nak, új­ra­ter­ve­zés­re kész­tet­nek a min­den­na­pok. Ezért is sze­ret­ném meg­kö­szön­ni a tár­su­lat ne­vé­ben né­ző­ink bi­zal­mát.  A Víg­szín­ház 2023/24-es éva­dá­ra ugyan­is már több mint 7200 bér­let fo­gyott, ami meg­ha­lad­ja a 2019-ben, a jár­vány előt­ti utol­só bé­ke­év­ben ér­té­ke­sí­tett bér­le­tek szá­mát. Kö­szön­jük, hogy ve­lünk van­nak!” – emel­te ki Ru­dolf Péter, a Víg­szín­ház igaz­ga­tó­ja.

Az üveg­ci­pő ős­be­mu­ta­tó­ja 1924-ben volt a Víg­szín­ház­ban. A te­át­rum házi szer­ző­je, Mol­nár Fe­renc a szó­be­széd sze­rint a da­rab­ban saját ma­gán­éle­ti vál­sá­gát írta ki ma­gá­ból. Az elő­adás szep­tem­ber 23-án Mo­há­csi János ren­de­zé­sé­ben tér vissza igazi ott­ho­ná­ba. Szabó Irma, a Jó­zsef­vá­ros kis Ha­mu­pi­pő­ké­jé­nek és Sipos Lajos mű­bú­tor­asz­ta­los sze­rel­mé­nek tör­té­ne­te egy iz­gal­mas, konf­lik­tu­sok­kal teli sze­rel­mi négy­szög, amely össze­om­ló és fel­épü­lő kap­cso­la­to­kon ke­resz­tül bon­ta­ko­zik ki. Az élő­ze­né­vel kí­sért elő­adás főbb sze­re­pe­i­ben Was­ko­vics And­rea, Stohl And­rás, Ko­vács Pat­rí­cia és Med­vecz­ky Ba­lázs lesz lát­ha­tó. Az évad­nyi­tó ese­mé­nyen az elő­adás es­kü­vői je­le­ne­té­nek kezdő for­ga­ta­gá­ba is be­te­kint­het­tek a rész­ve­vők. 

A Pesti Szín­ház­ban már zaj­la­nak a Krum pró­bái. Ha­noch Levin élet­sze­re­tet­tel és hu­mor­ral teli, az 1970-es évek­ben írt művét az utób­bi idő­ben újra fel­fe­dez­ték Eu­ró­pa-szer­te, Bar­ce­lo­ná­tól Brüssze­len át Ma­ros­vá­sár­he­lyig nagy si­ker­rel játsszák. Nem vé­let­le­nül. Az elő­adás kö­zép­pont­já­ban ugyan­is a fi­a­tal ge­ne­rá­ció jö­vő­kép nél­kü­li­sé­ge és el­ma­gá­nyo­so­dá­sa áll. A szer­ző azon­ban úgy mesél a leg­fon­to­sabb dol­gok­ról – a sze­re­lem­ről, a ma­gány­ról, az élet él­he­tet­len­sé­gé­ről és a be nem tel­je­sí­tett vá­gyak­ról –, hogy köz­ben még ne­vet­ni is tu­dunk mind­eze­ken. A Valló Péter ren­dez­te elő­adás főbb sze­re­pe­i­ben Wun­der­lich Jó­zsef, Nagy-Ká­lózy Esz­ter, Kö­ve­si Zsom­bor, Ötvös And­rás és Szi­lá­gyi Csen­ge lép szín­pad­ra.

Peter Shaf­fer Amade­us című vi­lág­hí­rű drá­má­já­ban a mű­vé­sze­ti ha­gyo­má­nyo­kat tisz­te­lő, rend­kí­vül si­ke­res al­ko­tó kerül szem­be az újító zse­ni­vel. Sa­li­e­ri szá­má­ra rö­vi­de­sen a fi­a­tal Mo­zart pusz­ta léte is már pro­vo­ká­ció. No­vem­ber 25-től a Pesti Szín­ház­ban Ötvös And­rás és ifj. Vid­nyánsz­ky At­ti­la fő­sze­rep­lé­sé­vel, He­ge­dűs D. Géza ren­de­zé­sé­ben lesz lát­ha­tó az elő­adás, mely szel­le­me­sen be­szél te­het­ség­ről, si­ker­ről, a zse­nik­ben is ott rejlő tö­ké­let­len­sé­gek­ről.  Az al­ko­tói csa­pat arra tö­rek­szik, hogy egyen­súlyt te­remt­sen a mű alap­já­ul szol­gá­ló és szé­les kör­ben el­ter­jedt plety­kák, va­la­mint a tör­té­nel­mi té­nyek kö­zött.

Egy zenés road­movie, ami 10-től 100 éves korig meg­szó­lít­ja a csa­lá­dot. A Pi­nok­kió be­mu­ta­tó­ját Ke­resz­tes Tamás ren­de­zé­sé­ben, Pres­ser Gábor ze­né­jé­vel Dino Ben­ja­min, Bor­bicz­ki Fe­renc, Hegyi Bar­ba­ra, Kern And­rás, Se­ress Zol­tán, Maj­sai-Nyi­las Tünde, Ha­lász Judit, Igó Éva, Méhes Lász­ló, An­tó­ci Do­rottya, Was­ko­vics And­rea, Szán­tó Ba­lázs és Var­ga-Já­ró Sára (e.h.) sze­rep­lé­sé­vel már rég­óta várja a kö­zön­ség. De­cem­ber 9-én a Víg­szín­ház szín­pa­dán végre meg­ele­ve­ne­dik Col­lo­di-tör­té­ne­te.  Haj­me­resz­tő ka­lan­do­kon és cso­dás da­lo­kon ke­resz­tül kö­vet­het­jük végig, mi kell ahhoz, hogy egy a za­bo­lát­lan kis­gye­rek fel­is­mer­je a baj­tár­si­as­ság fon­tos­sá­gát. Asz­ta­los mű­hely­től, báb­szín­há­zon, cir­ku­szon és a cso­dák me­ze­jén át a ten­ge­rig ka­lan­doz­ha­tunk, mi­köz­ben oly­kor egy róka és egy macs­ka, más­kor egy gu­mi­csiz­más tün­dér vagy éppen egy sza­már fakad dalra, s köz­ben még az is lehet, hogy a pa­la­csin­tá­ból lesz az új szil­vás­gom­bóc…

Gol­do­ni A hazug című da­rab­ja ki­vá­ló jel­lem­ko­mé­dia, amely egy kü­lö­nös és igen szó­ra­koz­ta­tó em­ber­tí­pust állít elénk a ha­zug­sá­ga­i­val zsong­lőr­kö­dő Lelio sze­mé­lyé­ben, aki gyö­kér­te­len vi­lág­uta­zó­ként vá­ros­ról-vá­ros­ra, sze­re­lem­ről-sze­re­lem­re ván­do­rol. De vajon med­dig ter­jed Lelio sza­bad­sá­ga a saját maga által ki­ta­lált és fel­épí­tett al­ter­na­tív va­ló­ság­ban és tör­té­ne­tek­ben? Hor­váth Csaba ren­de­zé­se ezt a je­len­sé­get mu­tat­ja be mo­dern és ár­nyalt meg­kö­ze­lí­tés­ben a com­me­dia d’ell arte kor­társ­ra han­golt esz­kö­ze­i­vel. Az elő­adás feb­ru­ár 24-től Ertl Zsom­bor, Rad­nay Csil­la, Pet­rik And­rea, Orosz Ákos, Brasch Bence, ifj. Vid­nyánsz­ky At­ti­la, Kő­sze­gi Ákos, Lu­kács Sán­dor, Bach Kata, Te­le­kes Péter és Kö­ve­si Zsom­bor sze­rep­lé­sé­vel lesz lát­ha­tó a Pesti Szín­ház­ban.

„Ko­runk tár­sa­dal­ma hi­he­tet­le­nül iz­gal­mas, és oly­kor nehéz lehet, hogy el­vá­lasszuk vagy meg­kü­lön­böz­tes­sük az ár­mányt a sze­re­lem­től” – véli David Do­i­as­vi­li, aki a je­len­ben fogja el­he­lyez­ni az Ár­mány és sze­re­lem tör­té­ne­tét. Schil­ler szen­ve­dé­lyek­től szét­rob­ba­nó da­rab­já­ban örök el­len­tét­pá­rok csap­nak össze: a kö­te­les­ség és a sza­bad­ság, a ha­ta­lom­vágy és az er­köl­csi tisz­ta­ság, a meg­fe­le­lé­si kény­szer és ön­ma­gunk vál­la­lá­sa, az önzés és a sze­re­lem. Az elő­adás 2024. már­ci­us 9-től lát­ha­tó a Víg­szín­ház­ban He­ge­dűs D. Géza, Med­vecz­ky Ba­lázs, Már­kus Luca, Nagy-Ká­lózy Esz­ter, Hor­váth Sza­bolcs, Ru­dolf Péter, Hegyi Bar­ba­ra és Hirt­ling Ist­ván sze­rep­lé­sé­vel.

A Házi Szín­pa­don a 2023/24-es évad­ban két be­mu­ta­tót lát­hat a kö­zön­ség. De­cem­ber 16-án a Ma­gyar Elekt­rát mu­tat­ják be Valló Péter ren­de­zé­sé­ben, Brasch Bence, Orosz Ákos, Ko­vács Pat­rí­cia, An­tó­ci Do­rottya, Vi­rágh Panna, Ba­lá­zso­vits Edit, Kö­ve­si Zsom­bor és Zol­tán Áron sze­rep­lé­sé­vel. Bor­nem­isza Péter közel 500 évvel ez­előtt az em­be­ri­ség egyik leg­is­mer­tebb görög drá­má­ját, Szo­phok­lész Elekt­rá­ját dol­goz­ta át igazi ma­gyar tör­té­net­té, mely­nek ka­rak­te­re­i­ben és lé­lek­ta­ni­sá­gá­ban ma­gunk­ra és a vi­lá­gunk­ra is­mer­he­tünk. S bár a nyel­ve­zet el­ső­re ne­héz­nek tűnik, ha Shakes­peare-t ere­de­ti­ben nézik az an­go­lok, mi miért ne te­het­nénk ezt egy régi ma­gyar szín­da­rab­bal?

Sch­waj­da György ko­mé­di­á­ja, a Csoda egy tel­je­sen gro­teszk hely­zet­ből indul ki. Nagy Ven­cel nyom­dai be­tű­sze­dő egy napon el­ve­szí­ti szeme vi­lá­gát, de mi­u­tán be­teg­ál­lo­mány­ban csak egy évig lehet, egy év után ke­re­ső­ké­pes­nek nyil­vá­nít­ják. Újra dol­goz­ni jár, ám egy apró kö­rül­mény — tud­ni­il­lik az, hogy vak — sok bosszú­sá­got és ka­la­maj­kát okoz. Szív­be mar­ko­ló élet­hely­ze­te­ket lát­ha­tunk, me­lyek­ben a szó szo­ros ér­tel­mé­ben bot­la­do­zik a főhős, mi­köz­ben a kör­nye­ze­te ön­fel­ál­do­zó­an és em­ber­sé­ge­sen pró­bál­ja men­te­ni a ment­he­tőt…  Az elő­adást már­ci­us 22-én mu­tat­ják be Dino Ben­ja­min ren­de­zé­sé­ben, Gyön­gyö­si Zol­tán, Was­ko­vics And­rea, Hul­lan Zsu­zsa, Bor­bicz­ki Fe­renc, Szán­tó Ba­lázs, Böl­kény Ba­lázs, Ka­rá­cso­nyi Zol­tán, Tar Re­ná­ta és Gados Béla sze­rep­lé­sé­vel.

További információ és jegyvásárlás: vigszinhaz.hu

Womagic

A womagic azoknak a 40 feletti nőknek szól, akik szeretik és élvezik az életet. Mi is ilyenek vagyunk. Egy közületek. Jó, hogy itt vagytok.